Bestellen, afspraak voor afhalen/verzenden en meer info kan hier

Verzending CD-rom: € 4 (verzending in België met PRIOR-zegels)

Verzending (mail) via WeTransfer: gratis (WeTransfer is een gratis dienst. Wij sturen een link naar je e-mailadres, waarmee je bij WeTransfer bestanden tot 2 Gb kan downloaden)

Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB

Alle publicaties kunnen in ons archief worden geraadpleegd.
Verzending boek(en) vooraf contact opnemen voor de verzendkosten


Zevergem: klappers op de huwelijken van 1796 tot 1910

Zevergem is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van De Pinte, het was een zelfstandige gemeente tot aan de gemeentelijke herindeling van 1977. Het dorp ligt aan de Schelde. Zevergem is een van de oudste zogenaamde oeverdorpen van het Scheldeveld. De oudste vermelding van het dorp dateert van 964, toen nog als Sewaringhem, een naam die is afgeleid van Saiwiwaringa heim (woning van de lieden van Saiwirwar).
De dorpsheerlijkheid behoorde in de 12de eeuw aan de familie van Severghem. In 1232 werd ze door Rodolf van Rode geschonken aan de Gentse Sint-Pietersabdij in ruil voor goederen in Munte en Balegem. De belangrijkste heerlijkheid was echter deze van Welden, afhankelijk van het leenhof van de Oudburg te Gent, met uitgestrekte gronden of “velden” ten zuiden en westen van het dorp en over de Schelde te Vurste en Semmerzake. In 1716 werd “Welden” onder Fr. F.H. Volckaert tot graafschap verheven. Het Kasteel van Welden met omringend park en dreven bleef tot op heden bewaard. Ook de heerlijkheid ’s Graven Hazele met zetel te Deurle, afhankelijk van de graaf van Vlaanderen, bezat onder meer het thans verdwenen zogenaamd “Goed te Steenbrugge” in de noordwesthoek van de gemeente. Verder bleven verschillende lenen met omwalde pachthoven bewaard.
Bestuurlijk-fiscaal ressorteerde Zevergem onder de kasselrij van de Oudburg te Gent. Kerkelijk behoorde het tot 1559 tot het bisdom Doornik, nadien tot het bisdom Gent. Het patronaat kwam toe aan de Gentse Sint-Pietersabdij.

Wettelijk Depot
D/2023/06530/04

PRIJS: boek: 9,00 euro (+ verzendingskosten 4,00 euro). WeTransfer: 8,00 euro


De Pinte – Klappers op de huwelijken 1869-1910

Kaft uitgave De Pinte - Klappers op de huwelijken

Auteur: Claude Gekiere

Het grondgebied van de gemeente De Pinte was lang een uitgestrekt heidegebied van de Gentse Sint-Pietersabdij, het Scheldeveld genoemd. Vanaf de 13de eeuw was er, ten
oosten van het huidig dorpscentrum, een ontginningshoeve gevestigd, doch begon men pas vanaf de 18de eeuw met een systematische ontginning.
Op de  Ferrariskaart  uit de jaren 1770 is de plaats weergegeven als een landelijk gebied met verspreide gehuchten en landgoederen. Op de plaats van de huidige dorpskern toont de kaart nog het gehucht Pintestraete. In 1791 was er al een eerste verzoek voor het oprichten van een hulpkerk. De bouw werd gestart, maar werd door de Franse bezetting al gauw stopgezet.
Bij de creatie van de gemeenten op het eind van het ancien régime behoorde het gebied tot de gemeente Nazareth. Het gehucht werd ook wel “Klein Nazareth” genoemd. Reeds in de Hollandse periode in 1829 werd een eerste verzoek tot zelfstandigheid ingediend onder de naam “Willemsdorp“, maar dit ging toen niet door.
Op 2 juni 1868 werd het gehucht afgescheiden van Nazareth en werd het een zelfstandige gemeente onder de naam De Pinte.
Vanaf 1869 heeft de gemeente De Pinte een eigen gemeentelijke administratie en zodoende eigen registers van de Burgerlijke Stand.
Het boek omvat de naamlijsten op naam van de bruidegom én op naam van de bruid, mét vermelding van de huwelijksdata. Om de periode van vóór 1869 te raadplegen, hoeft men de registers van Nazareth te raadplegen op onze website:

Indexen op de huwelijken in Nazareth-Eke 1796-1910


Wettelijk Depot
D/2023/06530/03

PRIJS: boek: 6,00 euro (+ verzendingskosten 4,00 euro). WeTransfer: 8,00 euro


Boek “The ancestors of Prudent Versichele and ’t Hof ter Zickele”

Auteur: Claude Gekiere

Naar aanleiding van het bezoek van Dave Versical en zijn zuster uit Detroit, Michigan (USA) aan de streek van zijn roots publiceert onze afdeling Deinze van Familiekunde Vlaanderen haar bijdrage met deze uitgave.
In 1913 vertrok Prudent Versichele met het stoomschip “Lapland” van de Antwerpse rederij “Red Star Line” naar New York. Sindsdien heeft hij vele generaties nakomelingen aldaar.
Het boek omvat 44 bladzijden en bevat naast de voorouder-beschrijving van Dave Versical ook de rijke geschiedenis van het Nazarethse “Hof te Zickele” – voorgesteld in het Nederlands én in het Engels – welke teruggaat tot in het jaar 1359.
Het boek is te verkrijgen aan de prijs van 8,00 euro (met WeTransfer) en kan bekomen worden mits overschrijving op rekening nr IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Deinze, met vermelding van “Hof Ter Zickele”.

Wettelijk Depot
D/2023/06530/02


Boek “Elf kunstenaars uit het Mudel”

Auteur: Claude Gekiere

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het overlijden van Emile Claus in 2024 biedt onze afdeling Deinze van Familiekunde Vlaanderen haar bijdrage met het publiceren van de stamreeksen in vaderlijke lijn van 11 kunstenaars van de gewezen Latemse school, wier werken in het mudel (voorheen Museum van Deinze en de Leiestreek) te bewonderen zijn.
Deze 11 kunstenaars zijn Emile Claus, Gust De Smet, Leon De Smet, Valerius De Saedeleer, Constant Permeke, Gustave van de Woestijne, George Minne, Albert Servaes, Modest Huys, Albert Saverys en Albijn van den Abeele.
Het werk bevat naast de stamreeksen van genoemde kunstenaars tevens een beschrijving van hun leven en werken en is mooi geïllustreerd.
Het boek omvat 72 bladzijden en is te verkrijgen aan de prijs van 20 euro (+ 5 euro verzendingskosten) en kan bekomen worden mits overschrijving op rekening nr IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Deinze, met vermelding van “Elf kunstenaars’.

Wettelijk Depot
D/2023/06530/01


Boek “Gottem tijdens de meidagen van 1940”

Auteur Arnold Vandenbroucke duikt met dit werk opnieuw de geschiedenis in van zijn dorp Gottem.

Nergens in ons land heeft het Duitse leger meer manschappen verloren dan bij hun strijd om ter hoogte van Gottem de Leie voorbij te geraken. De goed ingegraven Ardense Jagers zaaiden met hun Maximmachinegeweren en antitankgeschut dood en verderf bij de oprukkende infanteristen in open veld. Maar ook bij de Ardense Jagers vielen bijna honderd slachtoffers. De burgers die waren achtergebleven, zaten in de tang, maar in tegenstelling tot in Vinkt waren er in Gottem nadien geen wraakacties van Duitse troepen.

Tussen 24 en 26 mei kwamen in Gottem eveneens een aantal burgers om. Vaak ging het om vluchtelingen. De grootste ramp gebeurde ten huize Bultinck toen daar een gasfles werd geraakt door een obus en ontplofte. Zowat twintig mensen waren zwaar verbrand en een aantal onder hen, vooral van de families Bultinck en Hoerée (uit Oudenaarde) zouden nadien overlijden. Gottem is het dorp waar, in de fusie van Deinze, de meeste Belgische soldaten zijn gesneuveld. Over dit bijna vergeten gevecht werd weinig onderzoek gevoerd en wordt tijdens herdenkingen doorgaans weinig gesproken.

“Gottem tijdens de meidagen van 1940” is het verdienstelijke werk van Arnold Vandenbroucke, uitgegeven door Familiekunde Deinze. Dit boek omvat talrijke foto’s van gesneuvelde soldaten alsook van vernietigde gebouwen in het 80 bladzijden tellende boek. Met dit naslagwerk wordt – alsnog na 80 jaar – een aangezicht gegeven bij de drie dagen traumatische ervaringen door middel van foto’s en documenten.

Het boek is verkrijgbaar bij de auteur Arnold Vandenbroucke en kan bekomen worden ten huize (Oude Heirbaan 103 – graag seintje vooraf 0473 46 33 71 voor de prijs van 15 euro (+ 5 euro verzendingskosten).


De Staten van Goed van Deinze – deel 3: 1750-1796

Auteur: Guido Demuynck

Publicatiejaar: 2022

In 2016 verscheen het eerste deel van deze publicatie met een analyse van de staten van goed en
andere documenten betreffende het weesbeheer voor de periode 1600 – 1699. In 2019 was het de
beurt aan de periode 1700 – 1749 in een tweede deel. Deze twee delen zijn elk nog verkrijgbaar voor
12 euro (+5 euro verzendingskosten bij niet afhaling).

Dit derde deel van “De Staten van Goed van Deinze ” omvat de periode 1750 – 1796. Naast de parochieregisters zijn staten van goed de belangrijkste bron voor de studie van onze voorouders in het Ancien Regime. Naast loutere identiteitsgegevens verstrekken staten van goed ons ook informatie over het bezit (onroerende en roerend) en de schulden van de sterfhuizen.
In dit derde deel worden 844 documenten geanalyseerd, namelijk 240 staten van goed, 52 renunciaties, 31 rekeningbewijzen, 153 verzoekschriften, 6 meerderjarigverklaringen, 259 eden van voogdij, 71 borgstellingen, 7 huwelijkstoelatingen en 25 andere akten betreffende sterfhuizen. Naast de identiteitsgegevens van de overledene, zijn partner, kinderen en voogden, wordt ook een opsomming gegeven van het onroerend bezit, de renten en obligaties ten voordele en ten laste, toponiemen en andere personen die in de akten worden vermeld. Achteraan is zowel een index op de familienamen als op de plaatsnamen toegevoegd.

Het boek is verkrijgbaar door overschrijving van 12 euro (+ 5 euro verzendingskosten) op rekening van: Familiekunde Deinze: IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB met vermelding Staten van Goed Deinze deel 3.


Persoonsfiches Deinze

Dr. René De Clercq’s levenswerk is een klassement van ongeveer 18.000 fiches waarbij vermeldingen staan van talrijke inwoners van onze stad en zijn deelgemeenten (fusie van vóór 2019 en dus zónder fusie met groot-Nevele), die in de periode van 1680 tot in 1830 leefden en waarvan in één van de geschiedkundige tijdschriften van de heemkring van Deinze (van 1929 tot en met 2017) en het ledenblad van Familiekunde Vlaanderen Regio Deinze (van 1992 tot en met 2017) ooit bijdragen zijn verschenen.

Alle gegevens zijn in een alfabetisch klassement op de eerste letter, per persoon weergegeven. Bij uw opzoekingen dient u rekening te houden met alle mogelijke afwijkende schrijfwijzen, bvb. Volder, Volders, De Volder, Vanhaute-Van Houtte- Vanden Haute. Het is dus nuttig zich niet alleen te concentreren op één mogelijke schrijfwijze, maar allerlei variaties van de familienaam in het oog te houden.

De notities op de fiches signaleren, naast de beknopte weergave, ook de bronnen. Er werd de grootste zorg besteed aan het vermelden van de bron, en dat is natuurlijk uiterst noodzakelijk.

Voor wie is het werk bestemd ? De bestemmelingen zijn vooreerst alle genealogen, die opzoekingswerk verrichten over hun voorouders in en rond Deinze voor de periode van 1680 tot 1830. Daarnaast kunnen ook historici, die artikels schrijven over die periode, zeker baat hebben bij het raadplegen van het levenswerk van René De Clercq.

Prijs van de Cd-rom is 8,00 euro (+ 4 euro verzendingskosten) te betalen op Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB


Index op de erfenisaangiften van het Registratiekantoor Deinze 1819 – 1905

door Guido Demuynck

Erfenisaangiften zijn bijzonder nuttige bronnen bij het opstellen van onze familiegeschiedenis. Je vindt er de bezittingen terug van onze voorouders en de erfgenamen, soms de schulden en af en toe ook een afschrift van het testament van de overledene. In een inleiding wordt dieper ingegaan op de territoriale bevoegdheid van het registratiekantoor Deinze en de wetgeving over erfenisaangiften die in de verschillende periodes van toepassing was. De index zelf, die 385 p. beslaat, bevat ongeveer 18.000 overledenen uit de kantons Deinze en Nevele, waarvoor in de periode 1819-1905 een aangifte werd ingediend, met de plaats en datum van overlijden, de datum van de ingediende aangifte(n) en waar deze terug te vinden zijn in de registers die bewaard worden in het Rijksarchief Gent.

Het boek in 2 delen is na telefonische afspraak te verkrijgen aan 20 euro bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, Deinze (09 386 69 26 – 0494 23 72 71) of bij de auteur Guido Demuynck, Pachtgoeddreef 17, Drongen (0497/516090). Bij eventuele verzending per post dient 26 euro (20 euro + 6 euro verzendingskosten) te worden gestort op rekening nr IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Vlaanderen regio Deinze; de index met de inleiding kan ook in elektronische versie worden toegestuurd per e-mail aan 8 euro (te storten op hetzelfde rekeningnummer – gelieve bovendien een e-mail te sturen naar claude@gekiere.be).


Dichtbundel Camiel De Waegenaere

door Arnold Vandenbroucke

Camiel De Waegenaere (geboren in Gottem op 8 oktober 1855, overleden in Deinze op 14 november 1946) was de zoon van Angelus De Waegenaere en Cornelia Bracke.

Hij was een Gottemse schilder, volksschrijver, vrijgezel en eenzaat, dichter bij Gods genade en auteur van een aantal verhalen. In de volksmond noemde men hem “Camiel lap”, een titel die heeft uit de tijd dat hij, zoals ook zijn vader, de kleermakersstiel als zelfstandige beoefende. Camiel heeft ook talloze dichtjes en versjes geschreven voor een huwelijk, geboorte, overlijden, communie en dergelijke.

Een vergeten figuur, een inwoner van Gottem, met name Camiel De Waegenaere werd vroeger niet op één lijn geplaatst met andere grote 19-eeuwse dichters, maar mettertijd is het besef ontstaan, dat hij misschien niet wel de allergrootste is. Van zijn grote veelzijdigheid getuigen de vele poëtische genres die hij beoefende: lange gedichten, allemaal teksten die tot de canon van de Nederlandse literatuur behoren.

Deze nieuwste uitgave is van de hand van Arnold Vandenbroucke die opnieuw de geschiedenis van zijn geliefkoosde streek induikt. Telkens opnieuw weet de auteur, die niet aan zijn proefstuk bezig is, ons te bekoren met de geschiedenis en het leven en welzijn binnen zijn dorp Gottem. Ter eeuwige herdenking is er nu wel sedert enige tijd te Gottem een Camiel De Waegenaereplein.

Het werk, in een A4 formaat gegoten, met 90 gedichten, omvat ook de genealogische stamreeks van deze Gottemse 19-eeuwse inwoner.

Het boek is te verkrijgen aan de prijs van 15,00 euro + 6 euro verzendingskosten en is te verkrijgen bij de auteur (Oude Heirbaan 103 – 9800 Gottem) met  liefst vooraf een telefoontje naar 0473 46 33 71. 


Geschiedenis van de gemeentescholen in Gottem en in Grammene.

Het werk is van de hand van Arnold Vandenbroucke die opnieuw de geschiedenis van zijn geliefkoosde streek induikt. Telkens opnieuw weet de auteur, die niet aan zijn proefstuk bezig is,  ons te bekoren met het leven en welzijn, thans van de gemeentescholen in beide Deinse deelgemeenten Gottem en in Grammene .

Het werk, in een A5 formaat gegoten, met 120 bladzijden, omvat een overzicht van de beide scholen sedert hun ontstaan, en tot het opdoeken van het plaatselijk onderwijs. Het boek is verlucht met talrijke foto’s, niet alleen van de hoofdonderwijzers, maar ook diverse klasfoto’s met uiteraard de namen van de leerlingen. Het boek sluit af met een namenlijst.

Het boek is te verkrijgen aan de prijs van 10,00 euro + 5 euro verzendingskosten en is te verkrijgen bij de auteur (Oude Heirbaan 103 – 9800 Gottem – liefst vooraf telefoontje naar 0473 46 33 71  of 051/63 38 34 of door overschrijving op rekening van Familiekunde Deinze met nr: IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB


Wontergem – 75 jaar kloostergemeenschap St. Vincentius A Paulo Deftinge

75 jaar kloostergemeenschap


Het boek beschrijft de geschiedenis van 75 jaar kloostergemeenschap in
Wontergem. In 1905 wenste Alois VERVAET, pastoor te Wontergem van 1891 tot 1913, een klooster op te richten.
Opmerkelijk zijn de 68 kloosterzusters, die afkomstig waren uit de 17 deelgemeenten van Deinze, allen binnengetreden in de Congregatie St. Vincentius à Paulo te Deftinge. Ook de namen van alle zusters die in Wontergem verbleven, komen aan bod.
Ter illustratie kan worden gesignaleerd dat alleen al uit Grammene, Gottem en Wontergem ongeveer 70 kloosterlingen in diverse kloosters verbleven.
Het kloostergebouw werd verkocht en volgens het boek “Geschiedenis van de Congregatie” werd in 1994 het schoolgebouw in erfpacht gegeven aan de inrichtende macht van de Vrije Basisschool Deinze. Beide scholen (Wontergem thans VBS “Wonterwijs”) en Gottem-Grammene (thans
“De Kerselaar”) staan onder de koepel van de VZW Katholieke scholen Regio Deinze.

Naamlijst kan je hier bekijken !

Het boek omvat 76 bladzijden en is ruim voorzien van klasfoto’s, kopijen van overlijdensprentjes, foto’s van kloosterlingen met beschrijving van hun levensloop. Het boek kost 10,00 euro en is ook te bekomen bij de auteur, Arnold Vandenbroucke Oude Heirweg nr 105 in Deinze-Gottem. Ook via mail (arnold.vandenbroucke1@telenet.be) kan contact met de auteur worden genomen.

Prijzen: boek: 10 euro (+ 6 euro voor verzendingskosten) – Cd-rom: 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)


De klappers op de huwelijken van alle deelgemeenten van NEVELE voor de periode van 1796 tot en met 1910.

De klappers zijn opgemaakt in alfabetische volgorde, zowel op naam van de man als op naam van de vrouw. In totaal zijn 15.108 namen geregistreerd.

Prijs voor de resterende boeken:
Nevele – centrumgemeente: € 17
Poesele: € 8
Prijs voor de CD-Rom:
Alle deelgemeenten samen: € 8 (+ € 4 verzendingskosten)


Geschiedenis der families Michel en Verhaest

In GOTTEM woonden omtrent de jaren 1700 tot omstreeks 1929 twee families, die er een zeer grote invloed hebben gehad op het sociaal, cultureel en religieus leven. De interesse om over deze notabelen een artikeltje te maken werd aangewakkerd toen veel aan het licht kwam bij het op zoek gaan naar de herkomst van een Napoleonsoldaat Pieter MICHEL. Hij huwde immers Coleta VERHAEST, telg uit een welstellende familie die een 100 tal jaren het wel en wee mee bepaalden in ons klein dorpje.

Het boek bevat 76 bladzijden en is rijk geïllustreerd met talrijke foto’s.
Prijs: Boek € 9 (+ verzendingskosten € 4).


Alfabetische naamlijsten dopen-huwelijken-overlijdens Deinze, Onze Lieve Vrouw Parochie 1612 – 1796

Prijs: WeTransfer € 8,  Cd-rom: € 8 (+ € 4 verzendingskosten)


Petegem-Leie: Grondbezit in 1860

Auteur: Gekiere Claude
Publicatiejaar: 2017

Het boek (218 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente
woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.

Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Petegem-Leie – anno 1860,opgemaakt met een grote resolutie bekomen.
Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Boek € 18 ( + verzendingskosten € 6) , CD-rom € 8 (+ € 4 verzendingskosten), WeTransfer € 8


Cd-rom 25 jaar Familiekunde Deinze

Deze Cd omvat alle tijdschriften van 1992 tot en met 2017.
Naast een chronologische lijst en een thematisch overzicht heeft deze
cd-rom de indexen van alle namen die in de tijdschriften voorkomen.

Prijs: cd-rom € 8 (verzendkosten € 4) – WeTransfer € 8


Processen-verbaal in de gemeente Astene 1882-1913

Auteur: Gekiere Claude
Publicatiejaar: 2014

Het boek (158 blz) omvat tal van processen-verbaal waarbij verslag werd uitgebracht over een aantal misdrijven, gaande van vogelvangsten, smokkel, jachtmisbruiken, natuurverstoring, vandalisme, vechtpartijen, stroperijen, scheldwoorden uiten, diefstal, doodsbedreigingen, enz.
Voor genealogen zijn deze verhalen kleurgevers aan hun familiegeschiedenis; inderdaad, in wat men noemt ‘de niet brave families’ is er altijd iemand die om een of andere reden uit de ban springt.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
Prijs: Boek € 20 – CD-rom € 8 (+ €4 verzendingskosten)– WeTransfer € 8


Staten van Goed in Deinze Deel 1 van 1600 – 1699

Auteur: Guido Demuynck
Publicatiejaar: 2016

Naast de parochieregisters zijn staten van goed de belangrijkste bron voor de studie van onze voorouders in het Ancien Regime. Naast loutere identiteitsgegevens verstrekken staten van goed ons ook informatie over het bezit (onroerende en roerend) en de schulden van de sterfhuizen.
In dit eerste deel worden de staten van goed en andere stukken die verband houden met het goederenbeheer van wezen over de periode 1600-1699 geanalyseerd. In totaal gaat het om 726 documenten, namelijk 358 staten van goed, 83 rekeningbewijzen, 155 verzoekschriften, 49 meerderjarigverklaringen en 81 andere akten betreffende sterfhuizen. Naast de identiteitsgegevens van de overledene, zijn partner, kinderen en voogden, wordt ook een opsomming gegeven van het onroerend bezit, de renten en obligaties ten voordele en ten laste, toponiemen en andere personen die in de akten worden vermeld. Achteraan is zowel een index op de familienamen als op de plaatsnamen toegevoegd.
Deze publicatie omvat naast een inleiding 129 pagina’s analyse van akten. De Namenindex kan u hier vinden.

Prijs: Cd-rom 8 euro + verzending 4 euro, WeTransfer : 8 euro


Staten van Goed in Deinze Deel 2 van 1700 – 1749

Auteur: Guido Demuynck
Publicatiejaar: 2019
Naast de parochieregisters zijn staten van goed de belangrijkste bron voor de studie van onze voorouders in het Ancien Regime. Naast loutere identiteitsgegevens verstrekken staten van goed ons ook informatie over het bezit (onroerende en roerend) en de schulden van de sterfhuizen.
In dit tweede deel (het eerste deel verscheen in 2016, zie hieronder) worden de staten van goed en andere stukken die verband houden met het goederenbeheer van wezen over de periode 1700-1749 geanalyseerd. In totaal gaat het om 709 documenten, namelijk 237 staten van goed, 55 rekeningbewijzen, 165 verzoekschriften, 23 meerderjarigverklaringen en 229 andere akten betreffende sterfhuizen. Naast de identiteitsgegevens van de overledene, zijn partner, kinderen en voogden, wordt ook een opsomming gegeven van het onroerend bezit, de renten en obligaties ten voordele en ten laste, toponiemen en andere personen die in de akten worden vermeld. Achteraan is zowel een index op de familienamen als op de plaatsnamen toegevoegd.

Deze publicatie omvat naast een inleiding 121 pagina’s analyse van akten.

Prijs: Cd-rom 8 euro + verzending 4 euro, WeTransfer : 8 euro


Register van vrijgeleiden uitgereikt te Deinze.

Auteur: Bracke Fernand
Publicatiejaar: 2012

De stad gaf een vrijgeleide aan kooplieden en andere bezoekers van het gebied, die mochten er o.a. ook wapens dragen.
Zo konden ze er zeker van zijn dat ze niet werden overvallen en beroofd. In het Ancien Regime werd in de Zuidelijke Nederlanden het gebied dat onder de rechtsregels van de stad viel, schependom genoemd.
Door de autoriteiten werd een document verleend met de garantie dat iemand gedurende een vastgestelde tijd ongemoeid (zonder dat hij mag worden gearresteerd, aangevallen) over een vijandelijk of verboden gebied mag gaan.
Het kan ook een garantie zijn aan misdadigers, bankroetiers, schuldenaren waardoor zij (in dat gebied en voor een bepaald tijd) werden gevrijwaard van arrestatie, aanspraken van de schuldeisers. Voorts kan het de bedoeling zijn om iemand verlof, toestemming om voor enige tijd weg te mogen gaan. Een andere betekenis is tot slot een gewapende geleide van degene wie een ongemoeide reis is gegarandeerd; escorte; konvooi. Andere woorden voor ‘vrijgeleide’ zijn: pas, identiteitsbewijs, laissez-passer, legitimatie, legitimatiebewijs, legitimatiekaart, paspoort, permit, persoonsbewijs, reispas, vergunning, verlofpas, vrijbrief, laissez-passer, geleibriefje, pas, vervoerbiljet, sauvegarde, enz.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
Prijs: CD-rom € 8 (verzendingskosten € 4) – WeTransfer € 8


Geboorten Burgerlijke Stand Nazareth 1850 – 1900

Auteur: Thoonen Guy

Publicatiejaar: 2011

Prijs: Cd-rom € 8 (verzendingskosten € 4) – WeTransfer € 8


Overlijdens Burgerlijke Stand Nazareth 1850 – 1900

Auteur: Thoonen Guy

Publicatiejaar: 2011

Prijs: CD-rom € 8 (+ verzendingskosten € 4) – WeTransfer € 8


De landboeken van Petegem-Buiten (Petegem-ad-Leie)

Auteur: Demuynck Guido

Publicatiejaar: 2010

Het boek telt 279 bladzijden en heeft een bijhorende CD-rom met daarop de landkaarten.

Prijs: Boek € 20 (kaarten inbegrepen) – Cd-rom met enkel de kaarten: 8,00 euro (+ €4 verzendingskosten)


Klappers op de huwelijken te Nazareth en te Eke 1796-1910

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2010

De klappers zijn opgemaakt in alfabetische volgorde, zowel op naam van de man als op naam van de vrouw.

Cd-rom 8 euro (+ €4 verzendingskosten)– wetransfer 8 euro


Index huwelijken: Deinze en alle deelgemeenten 1796-1910

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2009

Alfabetische klappers (op naam van man en op naam van de vrouw) op de huwelijken van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1910: Deinze-stad, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Sint-Martens-Leerne, Wontergem, Petegem, Vinkt en Zeveren.
De geraadpleegde bronnen in het Stadsarchief van Deinze zijn de kantonhuwelijken in de jaren 1799 en 1800 in Deinze als kantonhoofdplaats, de registers van ondertrouw en de registers van de huwelijken.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Klappers op de parochieregisters dopen van de wijk De Pinte (of klein Nazareth), periode van 30-11-1831 t.e.m. 27-05-1868.

Auteur: Thoonen Guy

Publicatiejaar: 2009

Deze dopen voor de periode 30-11-1831 t.e.m. 27-05-1868 zijn dus NIET terug te vinden in de parochieregisters van Nazareth. Vanaf 01-06-1868 is De Pinte een onafhankelijke gemeente en moeten de dopen van dan af geraadpleegd worden in de registers van De Pinte.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ €4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Vynckt 1830-1835 – Bevolkingsvergelijking

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2009

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)– wetransfer 8 euro


Processen-verbaal in de gemeente Meigem 1843-1876

Auteur: Bracke Fernand

Publicatiejaar: 2011

Het boek (86 blz) omvat tal van processen-verbaal waarbij verslag werd uitgebracht over een aantal misdrijven, gaande van volgelvangsten, smokkel, jachtmisbruiken, natuurverstoring, vandalisme, vechtpartijen, stroperijen, scheldwoorden uiten, diefstal, doodsbedreigingen, enz.
Voor genealogen zijn deze verhalen kleurgevers aan hun familiegeschiedenis;
inderdaad, in wat men noemt ‘de niet brave families’ is er altijd
iemand die om een of andere reden uit de ban springt.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Processen-verbaal in de gemeente Vinkt (1841-1897).

Auteur: Bracke Fernand

Publicatiejaar: 2011

Het boek (248blz.) omvat tal van akten waarbij verslag werd uitgebracht over een aantal misdrijven, gaande van volgelvangsten, smokkel, jachtmisbruiken, natuurverstoring, vandalisme, vechtpartijen, stroperijen, scheldwoorden uiten, diefstal, doodsbedreigingen, enz.
Voor genealogen zijn deze verhalen kleurgevers aan hun familiegeschiedenis; inderdaad, in wat men noemt ‘de niet brave families’ is er altijd iemand die om een of andere reden uit de ban springt.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


De beschikbare militieregisters van Deinze en deelgemeenten in het Stadsarchief van Deinze in de 19de eeuw.

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2011

Het Stadsarchief van Deinze heeft een (weliswaar onvolledige) verzameling “militieregisters”. Alfabetisch komen in dit onderzoek deelgemeenten Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Meigem, Petegem, Vinkt en Wontergem aan bod.
Voor de overige deelgemeenten, met name Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne en Zeveren heeft het Deinse Stadsarchief geen militiedocumenten . Het geheel gaat over boeken betreffende militairen in (on)bepaald verlof, inschrijvingsregisters, lichtingen, uitgestelden en ontslagenen, lotelingen van vroegere jaren, enz.
De thans opgemaakte alfabetische naamlijst met ongeveer 3.000 namen is een leidraad voor het opzoeken naar verwijzingen in de verscheidene
militieregisters in het archief. Het ligt in de bedoeling dat de
genealoog als het ware een begeleiding krijgt in het doolhof van de
militiegegevens.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


2000 Duitse soldaten op het Ehrenfriedhof van Deinze en Vinkt

Auteur: De Bouver Romain

Publicatiejaar: 2010

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Indexen huwelijken: Zulte, Machelen en Olsene
1796 – 1910

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2010

Alfabetische naamlijst voor de drie deelgemeenten samen (op naam van man en op naam van de vrouw). De geraadpleegde bronnen zijn het Rijksarchief in Kortrijk en het gemeentearchief van de fusiegemeente Zulte.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


De bewerkte parochieregisters van Astene.

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2009

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)


De kadastrale Popp-kaarten van Izegem – 1852

Demuynck Guido

Publicatiejaar: 2009

Prijs: Boek (+ Legger) € 15


Staten van goed van de heerlijkheid Eke (Eke, Nazareth, Zevergem) 1763-1795

Auteur: Demuynck Guido

Publicatiejaar: 2009

Prijs: Cd-rom: 8,00 euro (+ 4 euro verzendingskosten)


Huwelijken in de Burgerlijke Stand van Nazareth van 1796 tot 1900

Auteur: Thoonen Guy

Deze bewerking bevat de huwelijks- en geboortedata der gehuwden alsook de beroepen en de namen van de ouders. Lijsten op naam van de man, de vrouw en huwelijksdatum.

Publicatiejaar: 2006

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


De buitenpoorters van Kortrijk wonende buiten de kasselrij – 1549-1795

Auteur: Demuynck Guido

Publicatiejaar: 2004

Prijs: boek: 10 euro – Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)


Zeven eeuwen genealogisch onderzoek

Auteur: Kathy Hillebrand

Publicatiejaar: 2002

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)


Volkstellingen van het jaar IV (1796), kanton Deinze

Auteur: Demuynck Guido

Publicatiejaar: 2000

Deinze, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren, Vinkt, Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)


De kadastrale Popp-kaart van Petegem

Auteur: Demuynck Guido

Publicatiejaar: 1997

Prijs: Boek € 5


De staten van Goed van Nazareth

Auteur: Demuynck Guido

Publicatiejaar: 1997

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – we transfer: 8 euro


Gotthem 1816-1830

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 1997

Inschrijving militie 1816 en Staat van bevolking 1830

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)


Inwoners van de Markt te Deinze

Auteur: Heyerick André

Publicatiejaar: 1997

Vergelijkende studie volgens de bevolkingsregisters van 1856 tot 1960

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten)


Zeveren: Grondeigenaars in 1860

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2016

Het boek (126 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens
vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van
ZEVEREN – anno 1860, opgemaakt met een grote resolutie bekomen.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Gottem: Grondeigenaars in 1860.

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2015

Het boek (166 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Gottem
(1860) in hoge resolutie bekomen.
Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro)


Grammene: Grondeigenaars in 1865

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2015

Het boek (150 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1865, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.

Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Grammene (1865) in hoge resolutie bekomen.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Wontergem: Grondeigenaars in 1860

Auteur: Claude Gekiere

Publicatiejaar: 2015

Het boek (150 blz) beschrijft het bezit van de
onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de
eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens
vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Wontergem (1860) in hoge resolutie bekomen.
Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Geestelijken uit Gottem, Grammene en Wontergem.

Auteur: Vandenbroucke Arnold

Publicatiejaar: 2015

De nieuwste publicatie van auteur Arnold Vandenbroucke i.s.m. de regio Deinze van Familiekunde Vlaanderen focust op de geestelijkheid van de Deinse deelgemeenten Gottem, Grammene en Wontergem.
Het is de ambitie om een gevarieerd overzicht te geven, zonder ijdele hoop compleet te willen zijn, een verlangen om de lezer ten volle te laten genieten van het wel en wee in het leven van de geestelijken uit de charmante dorpjes als Gottem, Grammene en Wontergem.
De publicatie omvat 110 bladzijden en is rijk geïllustreerd met tal van foto’s.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Vinkt: Grondeigenaars in 1860

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2015

Het boek(246 blz.) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.

Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart (1860) van VINKT in hoge resolutie aanvragen.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Sint-Martens-Leerne: Grondeigenaars in 1833

Auteur: Gekiere Claude

Publicatiejaar: 2014

Het boek (74 blz ) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1833. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend. Tot slot wordt een vergelijking met het jaar 1865 qua eigenaars gemaakt, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht.

Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Sint-Martens-Leerne (1865) in hoge resolutie verkrijgen.

Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


De staten van goed van Petegem-Buiten, Astene en van de heerlijkheden Van Den Hoorenschen, Stuivenberge en Hove

Auteur: Demuynck Guido

Publicatiejaar: 2003

Prijs: Cd-rom 8 euro (+ € 4 verzendingskosten) – wetransfer 8 euro


Bestellen, afspraak voor afhalen/verzenden en meer info kan hier

Verzending CD-rom: € 4 (verzending in België met PRIOR-zegels)

Verzending (mail) via WeTransfer: gratis (WeTransfer is een gratis dienst waarmee we een link naar bestanden tot 2 Gb kunnen doorsturen naar je e-mailadres.)

Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB

Alle publicaties kunnen in ons archief worden geraadpleegd.
Verzending boek(en) vooraf contact opnemen voor de verzendkosten